top of page

Group

Public·316 members

Reforma Agrare Ne Kohen E Zogut


Download ->>> https://blltly.com/2tw2p0Reforma Agrare Ne Kohen E Zogut


Reforma Agrare Ne Kohen E Zogut: Njà Pseudoreformà e DÃshtuar


Reforma Agrare Ne Kohen E Zogut ishte njà pÃrpjekje e qeverisà sà Ahmet Zogut pÃr tà zbutur luftÃn klasore tà fshatarÃsisà dhe pÃr tà qetÃsuar opinionin publik demokratik nà ShqipÃri nà vitet 1930. Por, a ishte kjo reformà e vÃrtetà apo vetÃm njà maskaradà pÃr tà ruajtur interesat e klasave sunduese dhe tà Italisà fashiste


Konteksti Historik


ShqipÃria nà kohÃn e Ahmet Zogut ishte njà vend i prapambetur ekonomikisht dhe i varur nga huat e huaja. BujqÃsia ishte dega kryesore e ekonomisÃ, por prodhimet ishin tà pakta dhe tà pamjaftueshme pÃr tregun dhe popullsinÃ. Shumica e tokave ishin nà pronÃsi tà feudalÃve myslimanà dhe urdhrave fetarÃ, ndÃrsa 40% e fshatarÃve ishin pa tokà dhe jetonin nà varfÃri tà skajshme. FshatarÃt kundÃrshtonin shfrytÃzimin e egÃr Ãifligar dhe detyrimet dhe taksat e rÃnda shtetÃrore. Nga ana tjetÃr, rrethet pÃrparimtare dhe njà pjese e borgjezisà shqiptare kÃrkonin njà zhvillim mà tà shpejtà tà vendit dhe njà reformà agrare demokratike.


Ahmet Zogu, i cili erdhi nà pushtet me ndihmÃn e Italisà fashiste nà vitin 1925, u pÃrball me kÃrkesat dhe presionet e brendshme dhe tà jashtme pÃr tà bÃrà reforma ekonomike. Por, ai nuk donte tà prekte interesat e klasave sunduese dhe tà aleatit italian, i cili kontrollonte shumicÃn e tregtisÃ, industrisà dhe financave shqiptare. Prandaj, ai pÃrgatiti njà pseudoreformà agrare qà u dekretua me ligj mà 3 maj 1930.


PÃrmbajtja e ReformÃs Agrare


Sipas ligjit tà ReformÃs Agrare Ne Kohen E Zogut, nga sasia e tokave qà kishte pronari i liheshin pÃr familje 40 ha tokÃ, pjesa tjetÃr ndahej nà 3 pjesÃ, ndÃr tà cilat 2/3 i liheshin po pronarit pÃr ta shfrytÃzuar si dhe mà parà dhe vetÃm 1/3 u ndahej fshatarve pa tokà kundrejt pagesÃs. Familjes fshatare nuk i jepej mà tepÃr se 5 ha tokÃ, sado frymà qà tà kishte. Por, edhe ky ligj gjysmak, nuk u zbatua sepse klika zogiste e klasat sunduese ishin vetà pronarà tokash.


Reforma Agrare Ne Kohen E Zogut u shpallur me bujà dështoi. Vetëm në vitet 1934-1935 u prekën fare pak toka noçalishte nga pronat e shtetit e të bejler&e


Pasojat e ReformÃs Agrare


Reforma Agrare Ne Kohen E Zogut nuk solli ndryshime tà ndjeshme nà jetÃn e fshatarÃve shqiptarÃ. PÃrkundrazi, ajo shÃrbeu si njà mjet pÃr tà forcuar pushtetin e klasave sunduese dhe tà Italisà fashiste mbi ekonominà dhe politikÃn e vendit. Nga ana e fshatarÃve, reforma u prit me mosbesim dhe rezistencÃ. Shumà prej tyre refuzuan tà pranonin tokat qà u ofroheshin nga pronarÃt, duke i konsideruar si toka tà dobÃta, tà largÃta ose tà rrezikshme. Disa prej tyre u detyruan tà paguanin qira tà larta pÃr tokat qà merrnin ose tà punonin si punÃtorà nà Ãifligjet e pronarÃve. Njà pjesà e vogÃl e fshatarÃve pa tokà arritÃn tà pÃrfitonin nga reforma, por edhe ata u pÃrballÃn me vÃshtirÃsi nà shfrytÃzimin dhe mbrojtjen e tokave.


Reforma Agrare Ne Kohen E Zogut nuk zgjidhi asnjà nga problemet themelore tà ekonomisà shqiptare. Ajo nuk ndihmoi nà rritjen e prodhimit bujqÃsor, nà pÃrmirÃsimin e infrastrukturÃs dhe tà shÃrbimeve publike, nà zhvillimin e industrisà dhe tregtisÃ, nà uljen e varfÃrisà dhe papunÃsisÃ. Ajo vetëm sa rriti varësinë e Shqipërisë nga Italia fashiste, e cila kontrollonte burimet natyrore, kreditet, taksat dhe tregtinë e jashtme të vendit. Ajo gjithashtu shkaktoi tensione sociale dhe politike mes fshatarëve dhe çifligarëve, mes popullit dhe qeverisë, mes Shqipërisë dhe fqinjëve të saj.


Vlerësimi Historik


Reforma Agrare Ne Kohen E Zogut është vlerësuar nga historianët si një pseudoreformë e dështuar, që nuk arriti të bëjë asnj&eum
About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page